Team building activities Teamwork Team management Team Builder Team bonding Exercises for ECO Orient Energy (Thailand) Ltd at Rama Gardens Hotel Bangkok Resort Thailand PDF Print E-mail

Team building activities Teamwork Team management Team Builder Team bonding Exercises for ECO Orient Energy (Thailand) Ltd at Rama Gardens Hotel Bangkok Resort Thailand

Team building acitivities in Thailand
Team building activities in Thailand
Team building activities in Bangkok
Team building activities in Hua Hin
Team building activities in Phuket

การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำและวิศัยทัศน์ผู้นำ

หัวใจที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำคือ คุณต้องมีวิศัยทัศน์ มันจะต้องเป็นวิศัยทัศน์ที่ชัดเจนของคุณ และคุณต้องผลักดันมันอย่างแข็งขันในทุกโอกาส

--Theodore Hesburgh, President of the University of Notre Dame

ม่มีอะไรจะลดทอนกำลังใจของทีมงานได้มากไปกว่า การที่ผู้นำไม่สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจนกับบเราได้ในสิ่งที่พวกเรากำลังทำ

--James Kouzes and Barry Posner

ผู้นำที่มีวิศัยทัศน์ พวกเขาร่วมแบ่งปันทิศทางและเป้าหมายร่วมกับคนอื่น ๆ พร้อมกับปฏิบัติตามวิศัยทัศน์นั้น

วิศัยทัศน์ผู้นำ นอกเหนือจากพันธกิจและวิศัยทัศน์ขององค์กรที่เขียนไว้แล้ว วิศัยทัศน์ความเป็นผู้นำยังแทรกซึมเข้าไปในสถานที่ทำงานเพื่อให้เป็นที่ประจักษ์ในการกระทำ จากความเชื่อ จากค่านิยมและเป้าหมายของผู้นำองค์กร

วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำมีพลังและประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารระดับสู เชื่อมั่นอย่างจริงจังในวิสัยทัศน์และพันธกิจ ไม่ได้เห็นเป็นเพียงแค่คำสั่งที่แขวนอยู่บนผนังห้องทำงานเท่านั้น

ความรู้พื้นฐานของวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำ

ปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็น ที่น่าสนใจและเป็นแรงดึงดูดชักนำผู้คนให้ปฏิบัติตามวิศัยทัศน์ขององค์กร
ผู้นำจะต้อง
กำหนดทิศทาง ขององค์กร และวัตถุประสงค์ ชัดเจน ;
• สร้างแรงบันดาลใจ ความจงรักภักดีและความห่วงใยผ่านการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร
• แสดงและสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งที่ชัดเจนแตกต่างจาก วัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ และทิศทางเดิม ๆ ของ องค์กร
• สร้างแรงบันดาลใจ ความกระตือรือร้น ความเชื่อ ความมุ่งมั่น และความน่าสนในให้ซึมซาบลงไปในสมาชิกขององค์กร
• ช่วยกันทำให้สมาชิกในองค์กรเชื่อว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองและงานในชีวิตประจำวันของพวกเขา
• มีการสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างสม่ำเสมอ
• ท้าทายพวกเค้าให้เอาชนะตัวเองเพื่อความสำเร็จ