Team building activities Teamwork Team Exercises for THAILAND INTERNATIONAL FILM DESTINATION FESTIVAL Bangkok PDF Print E-mail

Team building activities Teamwork Team collaboration Team-Building Exercises for THAILAND INTERNATIONAL FILM DESTINATION FESTIVAL at The Sukosol Hotel Bangkok Thailand

Team building acitivities in Thailand
Team building activities in Thailand
Team building activities in Bangkok
Team building activities in Phuket

การทำงานเป็นทีมคือ การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างค่านิยมของวัฒนธรรมการทำงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่ทุกคนเข้าใจและเชื่อว่าการคิด การวางแผน การตัดสินใจและการกระทำจะเกิดประสิทธิภาพพร้อมกับให้ประสิทธิผลดีกว่าเมื่อเราทำร่วมกันเป็นทีมทุกคน
องค์กรที่มีการทำงานร่วมกันย่อมต้องกี่ยวข้องกับค่านิยมของผู้คนที่หลากหลายความคิด ภูมิหลังและประสบการณ์ ส่วนใหญ่เรามีหลักชัยให้เดินไปก่อนแล้ว ก่อนที่ค่านิยมของการทำงานเป็นทีมจะถูกนำมาเป็นบรรทัดฐาน
อย่างไรก็ตามเราสามารถสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมได้ด้วยการทำสิ่งที่ถูกต้องเพียงไม่กี่อย่าง
ถึงกระนั้นต้องยอมรับว่าพวกเรากำลังทำสิ่งที่ยากแต่เราก็มีความมุ่งมั่นและเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำกับการที่เราสามารถสร้างความรู้สึกร่วมของการทำงานเป็นทีมในองค์กรของเราได้

ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมของการทำงานเป็นทีม

เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม การดำเนินการที่มีประสิทธิภาพจะต้องมี

ผู้บริหารที่เป็นผู้นำจะต้องสื่อสารให้ชัดเจนถึงความคาดหวังในความร่วมมือกันสร้างวัฒธรรมการทำงานเป็นที่อยากได้รับจากทุกคน จะไม่มีใครผูกขาดความเป็นเจ้าของกระบวนการและความรับผิดชอบขอบเขตการทำงานทั้งหมดเพียงผู้เดียว คนที่มีตำแหน่งและเป็นผู้รับิดชอบงานนั้น ๆ จะต้องเปิดเผย เปิดใจกว้างพร้อมรับข้อมูลในหลากหลายความคิดและมุมมองจากคนอื่น ๆ ในทีม

รูปแบบการทำงานเป็นทีม การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันของผู้บริหารระดับสูงและสมาชิกในส่วนต่าง ๆ ขององค์กร พวกเขาจะต้องรักษารูปแบบการทำงานเป็นทีมให้มั่นคง แม้เมื่อมีสิ่งที่ทำให้เกิดความผิดพลาดก็อย่าให้สิ่งล่อใจในทางลบดึงพวกเขากลับเข้าไปในรูปแบบเดิม ๆ ของการทำงานแบบเก่าที่มีพฤติกรรมไม่เป็นมิตรต่อการทำงานเป็นทีมที่กำลังสร้างใหม่

สมาชิกร่วมกันพูดคุยแลกเปลี่ยนกันเกี่ยวกับองค์กรและมุ่งตรงชี้ชัดถึงค่านิยมของวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ถ้าค่านิยมเหล่านั้นถูกเขียนและแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการร่วมกัน วัฒนธรรมทำงานเป็นทีมจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จขององค์กรดังที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้

างวัลของการทำงานเป็นทีมคือการเป็นที่ยอมรับ ให้รู้สึกว่าทุกคนไม่ได้ต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว แม้เราจะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีแต่อาจมีมูลค่าของผลผลิตที่น้อยกว่าคนอื่นก็ไม่เป็นไร เพราะเมื่อเราทำงานเป็นทีมค่าตอบแทนและโบนัสจะขึ้นอยู่กับผลของการทำงานร่วมกันและการมีส่วนร่วมให้มากที่สุดของแต่ละบุคคลเท่าที่มีให้กับทีม นั่นแหละคือความสำเร็จของทีม

ระบบการจัดการผลการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับค่านิยมของการทำงานเป็นทีม บ่อยครั้งที่ต้องมีการแสดงความคิดเห็น แบบบูรณาการและรอบด้านแบบ 360 องศา