Team building activities Teamwork Team collaboration for FWD Life Insurance at Conrad Hotel Bangkok Thailand PDF Print E-mail

Team building activities Teamwork Team collaboration for FWD Life Insurance at Conrad Hotel BangkokThailand

Team building activities Teamwork Team collaboration for FWD Life Insurance

เมื่อเวลาผ่านไป สมาชิกของทุกทีมทุกกลุ่มต้องพัฒนาแนวทางการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ในทีม การสื่อสื่อระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพของสมาชิกในทีม และความสำเร็จของการสื่อสารระหว่างผู้นำและสมาชิกจากภายนอกที่เข้ามาร่วมทีมเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานของทีม
ความสำรเร็จของทีมขึ้นอยู่กับวิธีการการตัดสินใจ การกำหนดงานและการยึดถือในความรับผิดชอบของสมาชิกในทีม มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกัน มีปฏิสัมพันธกัน รับรู้ถึงความสำเร็จและพลังที่มีศักยภาพของทีมด้วยกัน การสร้างความมั่นใจในความสำเร็จของทีมในช่วงต้นเราต้องสร้างรูปแบบบรรทัดฐานของทีมให้ชัดเจน จากนั้นเริ่มเข้าสู่การก่อรูปร่างเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมในทางบวกให้กับทีม

การตัดสินใจ การกระจายงานให้สมาชิกรับผิดชอบเพื่อกำหนดเป้าหมายแห่งความสำเร็จของทีม: สมาชิกมีโอกาสได้ทำงานร่วมกัน สร้างปฏิสัมพันธ์ เพิ่มศักภาพเพื่อความสำเร็จและรับรู้ถึงผลกระทบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้น การรีบสร้างบรรทัดฐานวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมตั้งแต่ช่วงต้นทำให้เกิดความมั่นใจว่าความสำเร็จของทีมเราได้ก่อรูปร่างขึ้นมาแล้ว

อะไรคือบรรทัดฐานหรือแนวทางการความสัมพันธ์ในทีม

บรรทัดฐานของทีมเป็นชุดของกฎหรือแนวทางที่ทีมงานกำหนด เพื่อก่อร่างสร้างทีมและวิธีการทำงานร่วมกันของคนในทีมรวมทั้งคนอื่น ๆ ภายนอกทีม การพัฒนาบรรทัดฐานของทีมสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขและทดลองใช้ให้เหมาะสมในช่วงต้นของการสร้างทีม จากนั้นค่อย ๆ ปรับปรุงเพิ่มเติมตามความจำเป็นให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของทีมผ่านการประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากสมาชิกของทีม การพัฒนาบรรทัดฐานของทีมจะใช้เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกันของสมาชิกในทีม บรรทัดฐานของทีมใช้ในการประเมินวิธีการการทำงานในทีม การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ช่วยให้สมาชิกในทีมมีพฤติกรรมในเชิงบวกต่อทีม นำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ร่วมกันของทีม
สมาชิกในทีมส่วนใหญ่ไม่มีความตั้งใจจะทำตัวขัดขวางความความสำเร็จของทีมอยู่แล้ว แต่ที่เป็นปัญหาก็เนื่องจากทีม ไม่ได้สร้างกรอบการปฎิบัติงาน ระเบียบการสื่อสารร่วมกันภายในทีมให้ชัดเจน ทำให้เกิดความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในเชิงลบตามมา

ความสำคํญของบรรทัดฐานของทีม

การคาดการ
การปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารหว่างบุคคลในทีมในส่วนต่าง ๆ มักจะมีปัญหาบ่อย เราจำต้องพัฒนาบรรทัดฐานเหล่านี้เพื่อความสำเร็จของทีมอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อความสำเร็จของทีม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญขึ้นเรื่อย เมื่อเราต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม

สมาชิกในทีมต่างเป็นเพื่อนร่วมงานของเรา : สมาชิกทุกคนในทีมมีความเท่าเทียมกัน ข้อเสนอของสมาชิกทุกคนในทีมจะได้รับการพิจารณาด้วยความเอาใจใส่ สมาชิกแต่ละคนในทีมตกลงกันด้วยความมุ่งมั่นเรื่องวันเวลาที่แน่นอนเมื่อจะทำโครงการใด ๆ
สมาชิกทุกคนยินยอมพร้อมใจกันที่จะให้มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องและมุ่งมั่นที่จะยอมรับบรรทัดฐานกฏิกาของทีมที่ตกลงกัน


การสื่อสารของสมาชิกในทีม: สมาชิกในทีมจะเคารพในความคิดเห็นกันและกัน จะไม่พูดถึงกันในทางลบ ต้องสื่อสารกันเพื่อการรับรู้และจดจำเป็นไปในทางบวก มีการพูดขอบคุณกันเสมอในความสำเร็จที่แต่ละคนทำให้กับทีม

สมาชิกในทีมมีการประชุมงานร่วมกัน : สมาชิกในทีมจะรับฟังเพื่อนรวมงานอย่างตั้งใจ ให้เกียติและไม่ขัดจังหวะ ไม่มีการแบ่งข้างหรือพูดแทรกขณะสมาชิกในทีมพูดในที่ประชุม ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของการประชุมที่วางไว้ ไม่มีการนอกวาระ ดังนี้จะทำให้การประชุมเกิดประสิทธิภาพ วาระการประชุมมีการบันทึกเวลานาทีที่ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการประชุม ช่วยกันทำให้การประชุมเริ่มต้นและสิ้นสุดลงตรงตามเวลาที่กำหนด

Functionและองค์กร :ผู้บริหารควรสนับสนุนให้มีการหมุนเวียนผู้นำการประชุมและร่วมกิจกรรมการประชุมอย่างน้อยเดือนละครั้ง

การสื่อสารกับทีมและพนักงานอื่น ๆ รวมทั้งผู้บริหาร : สมาชิกในทีมจะต้องแน่ใจว่าทุกคนในทีมมีความเห็นพ้องต้องกัน ตกลงร่วมกันว่าจะจัดการสื่อสารกับข้อร้องเรียนของสมาชิกในทีมว่าอย่างไร เมื่อไหร่ ตั้งแต่ช่วงเวลาแรกเริ่มของการสร้างทีม

การแก้ปัญหาของทีม การแก้ไขความขัดแย้งและ การตัดสินใจ : สมาชิกในทีมทำการตัดสินใจโดยฉันทามติ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นกฎ ถ้ามตินั้นยังไม่ถึงเวลาและความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยตรงจากบุคคลที่อยู่ในความขัดแย้งนั้

บรรทัดฐานทีมสามารถมีหัวข้อครอบคลุมได้มากที่สุดเท่าที่ทีมงานเห็นว่าจำเป็นสำหรับการทำงานที่ประสบความสำเร็จร่วมกัน เริ่มต้นด้วยการกำหนดบรรทัดฐานทีมเพียงไม่กี่ข้อและ เพิ่มเติมตามความจำเป็นเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าบรรทัดฐานของทีมมีการกำหนดโดยขึ้นได้รับการร้องขอจากสมาชิกในทีมเพื่อการย้ำเตือนในความมุ่งมั่นของพวกเขา

ทีมงานกับบรรทัดฐานที่มีประสิทธิภาพนั้นองค์กรต้องจัดสภาพแวดล้อมให้ทีมสามารถมุ่งเน้นไปที่วัตถุประสงค์หลักทางธุรกิจ ทีมที่ได้รับการก่อตั้งขึ้นอย่างมั่นคงจะช่วยให้บริษัทมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์อย่างเป็นระบบ อย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในทางลบก่อตัวขึ้นได้ในการทำงานเป็นทีมของพวกเรา