กิจกรรม Team Building activities วัตถุประสงค์ เกมส์ สำหรับกิจกรรม ทีมบิวดิ้ง PDF Print E-mail

Team Building กิจกรรม เกมส์ การสร้างทีมงาน
วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง Team building activities : Team building Game.

กิจกรรม Team building game สมาชิกของทีมประกอบด้วยผู้ร่วมงานหลากหลายทักษะ (Diverse skills)ความชำนาญไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน การพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานร่วมกันจะช่วยให้ได้ผลงานที่ต้องการของทีมได้
ความอดทน
และความพยายามเพื่อให้สมาชิกร่วมมือกันทำงานเป็นทีม อย่างพร้อมเพรียงกัน สามัคคีกัน การวางแผนงานประสานการแก้ปัญหาของทีมเป็นสิ่งสำคัญ

กิจกรรม Team building

การทำงานเป็นทีมร่วมกันต้องมีความเสียสละ อดทน (Patience and Sacrifice) มีการวางแผนการจัดลำดับความสำคัญของงาน ที่สำคัญคือการมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน มีสมาธิจดจอแน่วแน่ในเป้าหมายเดียวกัน ประสานงาน สื่อสาร สร้างระบบ ฝึกพลังใจ มีความพยายามและสร้างความร่วมมือร่วมใจ เน้นการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นในทีม กิจกรรม Team building ทำให้เรายอมรับการตัดสินใจของผู้อื่น มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา จัดคนให้เหมาะสมกับงาน กำหนดทิศทางไปสู่จุดมุ่งหมายของทีม หล่อหลอมพลังของทีม จัดระบบในการทำงาน คือหัวใจของ Team building กิจกรรม สร้างทีมงาน สร้างทีมบิวดิ้งและความเป็นหนึ่งเดียวของทีมงาน

Team building กิจกรรม

การจัดสรรกำลังคน ช่วยเหลือ เอื้ออาทร ร่วมมือร่วมใจเพื่อเป้าหมายของทีมงาน (The goal of the collaboration team) สำคัญคือการไว้วางใจซึ่งกันและกัน กิจกรรม Team building คือ การอธิบายสิ่งเหล่านี้ เพราะการทำงานเราไม่สามารถทำโดยลำพังแต่ต้องอาศัย พึ่งพากันและกัน

การระดมความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creativity thinking)โดยไม่ยึดติดกับสิ่งที่เคยปฎิบัติมา เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางใหม่ๆในการแก้ปัญหา เพราะในโลกปัจจุบัน ต้องแสวงหาวิธีการที่ดีกว่าและสอดคล้องกับปัญหาใหม่ ๆ อยู่เสมอทีมงานต้องไม่ละเลยความเป็นปัจจุบันและคิดต่อถึงอนาคตด้วย

การประสานบทบาทของตนกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นในทีม (The coordination role to colleagues) ต้องมีความสอดคล้องต้องกันและมุ่งมั่นต่อความสำเร็จ ทีมงานต้องทำตามแผนงานที่ได้วางไว้ร่วมกัน ลงมือปฏิบัติภายใต้การสั่งการ การสื่อข้อความที่ชัดเจนของผู้นำ พร้อมกับปรับปรุงวิธีการทำงานตลอเวลา มีการปรับตัวเข้าหากัน ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น งานจึงประสบความสำเร็จ เหล่านี้ Team building กิจกรรม การสร้างทีมงาน ช่วยอธิบายและฝึกฝนสมาชิกในทีมได้เป็นอย่างดี

กิจกรรม Team building activities

ทุกคนในกลุ่มเรียนรู้การกำหนดเป้าหมายกลยุทธ์ของทีม (Team Strategy Targeting) เป้าหมายมีความสำคัญมาก เพราะเป็นหัวใจหลักกของทีม ในการก้าวสู่ความสำเร็จของทีมงาน Team building กิจกรรม เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนของการสร้างทีมงาน

สมาชิกในทีมต้อง เรียนรู้การวางแผน การประสานงาน เข้าถึงความพร้อมเพียง สื่อข้อความให้เกิดความเข้าใจ ทำงานร่วมกันด้วยจังหวะที่เหมาะสม มีระบบระเบียบ สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


การทำงานเป็นทีม เน้นการสื่อสาร เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การเตรียมความพร้อม วางแผนการทำงาน รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ยอมรับผลลัพท์ที่จะตามมาจากการตัดสินใจของทีม นี่เป็นวัตถุปรสงค์และเป้าหมายจากประสบการณ์ของผู้เขียนจากที่ได้มีโอกาสรับจัดทีมบิวดิ้งให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศมากว่า 20 ปี

ทีมบิวดิ้ง กิจกรรม Team building