Team building กิจกรรมการสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม PDF Print E-mail

Team building กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคคลากร ประกอบไปด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของคนในทีม ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(One team)
ในสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำทักษะส่วนตัวทีมีศักยภาพอยู่แล้ว มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

Team building กิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรม Tam building

Team building กิจกรรม แบบกึ่งทางการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันผ่านกิจกรรม Team building กิจกรรม เสริมทักษะ สร้างไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน
Team building กิจกรรม การละลายพฤติกรรม เตรียมความพร้อมพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ ในการทำกิจกรรม Team building รูปแบบอื่น ๆ ในลำดับถัดไป

Team building กิจกรรม