Team building activities for Shell company Teamwork Team management Team Collaboration at Benchakitti Park Bangkok Thailand PDF Print E-mail

กิจกรรม Team building สร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ศักยภาพสูงสุด

Team building กิจกรรมประกอบไปด้วยปัจจัยปัจจัยแห่งการทำงานเป็นทีมหลายอย่าง เช่น การสร้างแรงจูงใจ สร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและทีมงาน สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องปลูกฝัง สร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีการจัดการเรื่องความรู้และเรียนรู้โดยหลักสูตร Tam building ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งก้าวไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร การกิจกรรม Team building เกมส์ สถานที่จัด Team building มีส่วนสำคัญไม่น้อยที่จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน การจัดกิจกรรม Team building ตัวอย่างหลักสูตรหลาย ๆ รูปแบบในการทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ จะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้รวดเร็วขึ้น

About Shell
Team building activities Bangkok
Team building activities Thailand
Team building activities for Shell company Teamwork Team management Team Collaboration at Benchakitti Park Bangkok Thailand
เชลล์มีบทบาทอย่างกว้างขวางใน อุตสาหกรรมปิโตรเลียม และอุตสาหกรรมเคมี ในประเทศไทย นับตั้งแต่การสำรวจ และ ผลิตปิโตรเลียม การกลั่น จนกระทั่ง ถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมัน และเคมีภัณฑ์ ต่างๆ

เชลล์เริ่มเข้ามามีบทบาทในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ เมื่อครั้งเรือเอส เอส มิวเร็กซ์ ซึ่งเป็นเรือที่สร้างขึ้น เพื่อบรรทุกน้ำมันโดยเฉพาะ บรรทุกมันก๊าด เข้ามาจอดเทียบท่า ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2435 นับเป็นการนำเข้าน้ำมันก๊าด ครั้งแรกของประเทศไทย นับจากนั้นต่อมาประมาณ 40 ปี ตลาดน้ำมันก๊าดก็ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

ประวัติเชลล์ในประเทศไทย