กิจกรรม Team building คือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการจำลองเหตุการณ์จริง Simulation team building activities PDF Print E-mail

กิจกรรม Team building คือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีมผ่านการจำลองเหตุการณ์จริง (Simulation team building activities)ที่เกิดขึ้นจากชีวิตจริงของการทำงานมาเป็นเกมส์การเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรTeam building เพื่อการทำงานเป็นทีมจะให้ประสบการณ์ที่คล้ายคลึงชีวิตจริงเมื่อเราทำงานในที่ทำงาน แต่สิ่งที่พิเศษของกิจกรรม Team building คือ เราได้ทดลอง เรียนรู้จากการจำลองเหตุการณ์นั้นผ่านเกมส์ กิจกรรม ที่สนุกสนาน ได้ลองผิด ลองถูก ลองทำสิ่งที่เราสงสัยได้โดยไม่กระทบกับงาน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม Team building จะได้ลงมือทำกิจกรรมและสามารถ เรียนรู้จากสิ่งที่ได้ทำร่วมกัน การเผชิญปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แก้ปัญหาร่วมกัน รับรู้ถึงขั้นตอนต่าง ๆ จากการทำงานเป็นทีม หรือหากผิดพลาดก็ยอมรับผลที่เกิดขึ้นโดยระบบของทีม และเมื่อแก้ปัญหาได้แล้ว ความสำเร็จที่เกิดขึ้น ทุกคนในทีมก็ได้รับความภาคภูมิใจร่วมกันจากการทำงานเป็นทีม

Team building for Mercuria Energy Group Ltd

ทั้งนี้เรายังสามารถนำผลสรุป บทสรุปและผลดีที่ได้รับจากการทดลองผ่านกิจกรรม Team building ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของการทำงานของเราได้โดยไม่ต้องไปทดลองในชีวิตจริงซึ่ง จะเกิดผลเสียมากกว่า เหมือนดังคำกล่าวที่ว่า ประสบการณ์ตรงต้องเกิดจากการได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง หรือการลองผิดลองถูก หรือที่เรียกว่า “ Learning by Doing “ ดังนั้นเรามาทำกิจกรรม Team building ร่วมกันเพื่อ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ที่องค์กรของเราตั้งเป้าหมายไว้ ณ บัดนี้