Team building activities Big Move Outdoor game for Problems solving Teamwork : กิจกรรม เกมส์ การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน การแก้ปัญหาในองค์กร PDF Print E-mail

Team building activities Big Move Outdoor game for Problems solving Teamwork : กิจกรรม เกมส์ การทำงานเป็นทีม การสร้างทีมงาน การแก้ปัญหาในองค์กร การกำหนดเป้าหมาย และการทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันของคนในองค์กร

Big Move game Team building activities in Thailand
Big Move game Team building activities in Thailand
Team building activities in Thailand Big Move game
Big Move game Team building activities Bangkok

Team building for Problems solving การสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม กับการแก้ปัญหาในองค์กร

คำกล่าวแบบไทย ๆ ที่ว่า หัวเดียวกะเทียมลีบ ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า
ว. ตัวคนเดียวโดดเดี่ยว ไม่มีพวกพ้อง.
การทำงานเป็นทีมในองค์กรก็แช่นกัน หัวเดียวสมองเดียวความคิดเดียว ไม่สามารถที่จะสะท้อน แยกแยะความต่างของความคิด ความลุ่มลึกของปัญหาการทำงานร่วมกันในองค์กรได้ทั้งหมด การทำงานเป็นทีม Team building จะต้องสร้างทีมงานโดย สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบเท่าเทียมกันในการนำเสนอความคิด มุมมุมที่แตกต่าง ไม่เหมือนคนอื่นเพื่อการแก้ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นหรือเคยเกิดขึ้นมาแล้ว การทำงานเป็นทีม เปิดโอกาสให้ทุกคนช่วยการนำเสนอทางออกการแก้ปัญหาที่หลากหลายแล้วจึงมาช่วยกันตัดสินใจร่วมกันเลือกทางแก้ปัญที่ดีที่เหมาะสมที่สุด ณ ช่วงเวลานั้น