Team building กิจกรรม Team building เกมส์
Team building game กิจกรรมสร้างสร้างทีมงานที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเป็นคนค้นพบคำตอบด้วยตนเอง จากการเล่นเกมส์จำลอง PDF Print E-mail

Team building game กิจกรรมสร้างสร้างทีมงานที่ผู้เข้าร่วมการอบรมจะเป็นคนค้นพบคำตอบด้วตนเอง จากการเล่นเกมส์จำลอง

Team building game กิจกรรมจะสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผู้เรียนจะเป็นคนค้นพบคำตอบด้วตนเอง จากการเล่นเกมส์จำลอง เป็นการลองผิดลองถูกที่ไม่มีความเสี่ยง องค์กรส่วนใหญ่ใช้ผู้บริหารลองผิดลองถูกจากของจริง ซึ่งอาจจะเจ๊งหรือกำไรไปเลย อย่างเรื่องการบิน นักบินยังมีเครื่องจำลองการบิน Flight Simulator กิจกรรม Team building game คือเครื่องจำลองเพื่อฝึกการทำงานร่วมกันเช่นเดียวกัน ในเกมส์จำลองการทำงานเป็นทีมนี้เราจะได้ค่อย ๆ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผิดก็ให้อภัยกันแก้ไขใหม่ลองใหม่เพราะความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราได้ทดลองร่วมกันผ่านกิจกรรม ความเสียหายที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทำให้งานในชีวิตจริงเรากระทบ ทั้งยังได้ทดลองค้นหาสิ่งใหม่ วิธีการใหม่ ๆ ที่ถูกต้องสอดคล้องกับงานที่ทำได้เรื่อย ๆ ผ่านการจำลองการทำงานร่วมกัน การบริหารงานผ่านกิจกรรม Team building game จึงเป็นการใช้เวลาและงบประมาณที่คุ้มค่ากว่าที่เราจะต้องไปลองผิดลองถูกเองในชีวิตการทำงานจริงซึ่ง ถ้าสำเร็จก็กำไร แต่ถ้าผิดพลาดขึ้นมา ความเสียหายก็ประมาณค่ามิได้เช่นกัน

 

Read more...
 
Team building กิจกรรมการสร้างทีมงาน การทำงานเป็นทีม PDF Print E-mail

Team building กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาบุคคลากร ประกอบไปด้วยการสร้างวัฒนธรรมองค์กร สร้างการมีส่วนร่วมของคนในทีม ให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(One team)
ในสภาวะการแข่งขันสูงของธุรกิจในยุคปัจจุบัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำทักษะส่วนตัวทีมีศักยภาพอยู่แล้ว มาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร

Team building กิจกรรม

ลักษณะของกิจกรรม Tam building

Team building กิจกรรม แบบกึ่งทางการ
เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการผสมผสานความ สนุกสนาน ตื่นเต้น ท้าทาย ความสามัคคี มีปฎิสัมพันธ์ต่อกันผ่านกิจกรรม Team building กิจกรรม เสริมทักษะ สร้างไหวพริบ และสมรรถภาพทางร่างกายเข้าไว้ด้วยกัน
Team building กิจกรรม การละลายพฤติกรรม เตรียมความพร้อมพร้อมทางร่างกายและอารมณ์ ในการทำกิจกรรม Team building รูปแบบอื่น ๆ ในลำดับถัดไป

Team building กิจกรรม
 
กิจกรรม Team building Teamwork Creative team building การจัดกิจกรรม Team building เป็นวิธีที่มีพลังและมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม พัฒนาจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของทีมอย่างได้ผล PDF Print E-mail

กิจกรรม Team building Teamwork Creative team building การจัดกิจกรรม Team building เป็นวิธีที่มีพลังและมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม พัฒนาจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของทีมอย่างได้ผล


กิจกรรม Team building Teamwork Creative team building การจัดกิจกรรม Team building เป็นวิธีที่มีพลังและมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม พัฒนาจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของทีมอย่างได้ผล

 


พวกเราส่วนใหญ่เคยมีส่วนร่วมกับ กิจกรรม Team building หรือ กิจกรรมการสร้างทีมงานมาแล้ว อาจจะเป็นช่วงวันหยุดพักผ่อนในตอนบ่ายกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่จะทำงานกับคนอื่น หรือสถานทีอื่น ๆ ในการทำความรู้จักกับทุกคน

ในตอนนั้นถึงแม้เราหรือเพื่อนของเรา สนุกกับกิจกรรม Team building กิจกรรมการสร้างทีมงานขนาดใหน แต่พอทุกคนกลับมาที่ทำงาน พวกเราก็กลับเข้าสู่พฤติกรรมปกติของเรา บางทีเราเถียงกันด้วยเรื่องเล็กน้อย บางครั้งเราปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือกับเพื่อนร่วมงาน เป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่?

วันแห่งความสุขความสนุกจาก กิจกรรม Team building ที่เราทำร่วมกัน ได้เรียนรู้เรื่อง การทำงานเป็นทีมร่วมกัน เมื่อเรากลับมาทำงานจริง ๆ สามารถนำมาปฏิบัติร่วมกันได้ในชีวิตการทำงานจริง เหมือนที่เราได้จำลอ การแก้ปัญหาในกิจกรรมร่วมกัน (Problem solving simulation games)

ผู้บริหารวางแผนในการจัดกิจกรรม Team building โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจว่า เราทุกคนจะไปถึงเป้าหมายเหล่านั้นร่วมกัน

การจัด กิจกรรม Team building เป็นวิธีที่มีพลังและมีประสิทธิภาพในการรวมกลุ่ม พัฒนาจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของทีมอย่างได้ผล

การวางแผน กิจกรรม Team building และดำเนินกลยุทธ์ การสร้างทีมงาน ผู้บริหารมีเหตุผลที่แข็งแกร่งในการตัดสินใจดำเนินการ คือ ต้องการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสร้างสรรค์ ( Creative problem solving ) ของทีมเป็นอย่างมากเพราะเราอยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสนุกกับการทำงานเป็นทีม แผนการทุกอย่างสำเร็จได้ด้วยการทำมือทำจริง เริ่มต้นเดี๋ยวนี้

สิ่งท้าทายที่สุดของผู้บริหารในการตัดสินใจจัด กิจกรรม Team building คือการเริ่มต้น

การเริ่มต้น Start คือความจำเป็นเร่งด่วนที่สุด

ต่อไปคือการหาสิ่งท้าทาย ที่จะกระตุ้นคนอื่น ๆ ทั้งผู้บริการ เพื่อนร่วมงานและคนในทีม ว่าปัญหาอะไรกำลังท้าทายเราอยู่ตอนนี้

จากนั้นเลือกกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่จะมีผลสะท้อนให้ทีมงานช่วยกัน ในการผ่านพ้นปัญหานั้น ๆ ไปด้วยกันแล้วใช้เวลาร่วมกันในการคิดถึงจุดแข็ง จุดอ่อนและตั้งคำถามถึงรากเหง้าของปัญหา เช่น

•พวกเรากำลังสร้างปัญหาความขัดแย้งภายในทีมงานเราหรือไม่?


• ทุกคนในทีมตะหนักและรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่?


• พวกเราบางคนเน้นความสำเร็จส่วนตนบางอย่างที่จะก่อผลลัพธ์ที่เป็นอันตรายต่อทีมหรือไม่?


• การสื่อสารของพวกเราชัดเจนเพียงพอที่จะขับเคลื่อนความก้าวหน้าของทีมหรือไม่


• เราทุกคนตระหนักและรับรู้ถึงวิธีการทำงานเป็นทีมที่เกิดประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานเพียงคนเดียวหรือไม่?


• พวกเราในทีมสามารถปรับเปลี่ยน(Change)ได้ทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้หรือไม่?


• พวกเราในทีมสร้างขวัญกำลังใจให้กันและกันอยู่เสมอหรือไม่?


ลองประเมินประสิทธิภาพของทีมเราดู หาวิธีที่ดีกว่าเสมอในการทำงานเป็นทีมร่วมกัน เมื่อเราสามารถระบุปัญหาของทีมเราได้ เราก็สามารถจัดกิจกรรม Team building เพื่อบริหารจัดการกับปัญหาเหล่านั้นได้ซึ่งจะช่วยให้เราได้รับประโยชน์คุ้มค่าอย่างแท้จริงจากการทำกิจกรรม Team building ร่วมกัน

เริ่มต้นกับ กิจกรรม Creative team building ของคุณเดี๋ยวนี้!!!

 

กิจกรรม team building, teamwork, team building กิจกรรม

 

Team building กิจกรรม Teamwork Creative team building การจัดกิจกรรม Team building เป็นวิธีที่มีพลังและมีประสิทธิภาพ ในการรวมกลุ่ม พัฒนาจุดแข็ง ลบจุดอ่อนของทีมอย่างได้ผล