Team building activities Team dynamic Teamwork Team collaboration for Bionet Asia at Royal Hills Golf Resort and Spa in Nakhon Nayok Print

Team building activities Team dynamic Teamwork Team collaboration for Bionet Asia at Royal Hills Golf Resort and Spa in Nakhon Nayok

Team building activities Thailand
Team building activities in Thailand
Team building activities in Phuket
Team building activities in Bangkok
Team building activities Thailand

Team building การทำงานเป็นทีมและการบริการทีมงานแบบมีพลวัติ

พลวัติของทีม (Team dynamic)

องค์ประกอบของทีมเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาแบบมีพลวัติ (Dynamic) ที่เป็นภาพรวมของ ทีม ตามที่ แฟรงค์ Frank LaFasto กล่าวถึงในหนังสือ “When Teams Work Best” คือ เมื่อสร้างทีมต้องมีหลักพลวัติทั้งห้าเป็นพื้นฐาน ให้กับทีมงานที่ประสบความสำเร็จ


1. สมาชิกในทีม: ทีมที่ประสบความสำเร็จประกอบขึ้นจากกลุ่มของบุคคลที่มีประสิทธิภาพ คนเหล่านี้เป็นคนที่มีประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาที่มีการเปิดให้แก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการถึงการลงมือทำ

2. ความสัมพันธ์ของทีม: สำหรับทีมที่จะประสบความสำเร็จสมาชิกในทีมจะต้องสามารถให้และรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

3. การแก้ปัญหาของทีม: ทีมงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับการมุ่งเน้นที่เป้าหมายของทีม สภาพแวดล้อมผ่อนคลายมีความสะดวกสบาย สร้างการยอมรับ มีการสื่อสารที่ดี มีความซื่อสัตย์และเปิดกว้างต่อกันของคนในทีม

4. ผู้นำทีม: การเป็นผู้นำทีมงานที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับความสามารถในการนำของผู้นำทีม ผู้นำที่มีความสามารถ คือ มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายการทำงานร่วมกัน เพื่อให้แน่ใจว่า ในทีมมีสภาพแวดล้อมแห่งความร่วมมือที่สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกในทีม มีการจัดลำดับความสำคัญเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมี "ความรู้" ที่เพียงพอและ บริหารผลการปฏิบัติงานผ่านการสะท้อนความคิดเห็นร่วมกัน

5. สภาพแวดล้อมขององค์การ: สภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมขององค์กรจะต้องเอื้อต่อพฤติกรรมทีมงาน ไม่หมดกำลังใจในการแข่งขันและควรได้รับการส่งเสริมอย่างสม่ำเสมอ – แบบนี้จะช่วยขจัด ความขัดแย้งและ ความขัดแย้งและความไม่ลงรอย ในหมู่สมาชิกชองทีมงาน