กิจกรรม Team building คือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สามารถสร้างผลลัพท์ทิ่ยิ่งใหญ่ Print

กิจกรรม Team building คือการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม สามารถสร้างผลลัพท์ทิ่ยิ่งใหญ่มากกว่าผลของการทำงานเฉพาะบุคคล มีความสำคัญอย่างยิ่งในองค์กรที่ต้องเผชิญการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างในปัจจุบัน

กิจกรรม Team building การเรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม
ธรรมชาติของการดำรงชีวิตของเราสอนให้เราต้องเรียนรู้และปรับปรุงปรับแต่งสิ่งที่เรียนรู้แล้วนำมาใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน การเรียนรู้เป็นสิ่งที่ต้องทำตลอดชีวิตของมนุษย์ การเรียนรู้เกิดขึ้นมีทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเองและได้รับการสั่งสอนจากบุคคลอื่น การเรียนรู้ ทำให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุข

กิจกรรม Team building Leadership team buildingTeam building กิจกรรม Leadership skills
กิจกรรม Team building เป็นการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นกิจกรรมที่สมาชิกในทีม ได้รับการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา มีความมั่นใจเข้าใจซึ่งกันและกันในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบต่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน มีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องค้นคว้าหาความรู้ ไม่เฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำอยู่เท่านั้น แต่ต้องมีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวเนื่องกับงานที่ทำอยู่ด้วย และที่สำคัญคือการเรียนรู้จากบุคคลรอบตัว (Collaborative Learning) ในระหว่างผู้ร่วมงานภายในองค์กรรวมถึงการเรียนรู้จากบุคคลภายนอกองค์กร หรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องในงานที่อาจจะพบปะกันเพียงครั้งคราว อาทิ ลูกค้า ผู้จัดจำหน่าย คู่ค้า (Supplier) พันธมิตร (Partners)ชุมชน (Community) เป็นการเรียนรู้ร่วมกันจากทุกสิ่งรอบตัว แสวงหาความรู้อยู่เป็นนิจ
กิจกรรม Team building Team managementTeam building activities Team Leadership
กิจกรรม Team building มีวิธีการเรียนรู้ร่วมกันจากบุคคลในทีม สร้างและขยายการเรียนนั้น นำไปสู่การปฎิบัติงานร่วมกันให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทีม กิจกรรม Team building สอนให้เราได้เรียนรู้ความเป็นตัวตัวของเรา จากนั้นปรับปรุงความสารถเฉพาะตัวของเราไปรวมกับทีมโดยทุกคนในทีมมีเป้าหมายเดียวกัน จากนั้นลองผิดลองถูกร่วมกันผ่าน กิจกรรม Team building เก็บและเรียนข้อมูลย้อนกลับจากความผิดพลาดและความสำเร็จใน กิจกรรม Team building ที่ได้ทำร่วมกัน สังเกตปฏิกิริยาที่ใกล้เคียงสภาพการทำงานจริงและคิดเสมอว่า ความรู้เป็นสิ่งประเทืองปัญญาหรือเป็นความเจริญงอกงามทางปัญญาที่เกิดขึ้นได้ทุกเรื่องตลอดเวลา ทุกสถานการณ์ นี่เป็นบางส่วนจากประสบการณ์ทำกิจกรรม Team building ที่ผ่านมาในหลายสิบปีของเรา
Activities Team building กิจกรรมTeam building games กิจกรรม Team building